Elektrická Požiarna Signalizácia (EPS)
poziarna signalizacia

EPS slúži na preventívnu ochranu objektov pred požiarom tak, že opticky a akusticky signalizuje vznik a miesto požiaru. EPS samočinne alebo prostredníctvom ľudského činiteľa urýchľuje odovzdávanie informácie o požiari osobám určeným na vykonanie požiarneho zásahu, prípadne uvádza do činnosti zariadenia, ktoré bránia rozšíreniu požiaru, resp. priamo vykonávajú protipožiarny zásah. EPS má charakter pomocného zariadenia, ktoré je jedným z prostriedkov protipožiarneho istenia objektu. Zariadenie EPS musí vyhovovať požiadavkám STN 34 2710 a STN 73 0875 a smie sa projektovať a používať až po schválení územne príslušných orgánov požiarnej ochrany.

UPOZORNENIE!

Pripojenie požiarneho detektora v prevedení PSN (EZS) do zabezpečovacieho systému nieje elektrickou požiarnou signalizáciou v zmysle zákona o požiarnej ochrane.